Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

't Wenhus woonwinkel

Pompmakker 5

8447 GJ Heerenveen

[email protected]

Artikel 1 / Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met 't Wenhus betreffende de online verkoop, levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door 't Wenhus niet geaccepteerd.
1.3 't Wenhus houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.wenhus.nl.

Artikel 2 / Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door Wenhus.nl zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de internetsite van 't Wenhus, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 / Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met 't Wenhus komen pas dan tot stand wanneer 't Wenhus een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. 't Wenhus heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 / Afbeeldingen en productinformatie

4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de Wenloads internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of compensatie.
4.2 Hout is een natuurproduct en zal altijd werken. Derhalve is 't Wenhus nimmer aansprakelijk voor haarscheuren en/ of werken van hout.

Artikel 5 / Prijzen en betaling

5.1 De artikelen van 't Wenhus worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van 't Wenhus, zet- en drukfouten voorbehouden.
5.2 Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten. Alle vermelde prijzen zijn vaste prijzen.
5.3 Betalen geschiedt contant of per PIN bij bezorging van uw bestelling. Of via onze website via Ideal vooraf. Indien gewenst kunt u via telefonische afspraak ook vooraf betalen per bankoverschrijving. Indien u per bankoverschrijving betaalt dient het bedrag op de dag van levering te zijn bijgeschreven op onze bankrekening, anders kan levering helaas niet plaatsvinden.
5.4 Niet tijdige betaling geeft 't Wenhus het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van 't Wenhus verrekening van facturen toe te passen.
5.6 Door 't Wenhus in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 / Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen tot het moment van aflevering voor risico van 't Wenhus tenzij dit anders is bepaald en schriftelijk is vast gelegd. Eigen transport door kopers is voor eigen risico en men kan geen beroep doen op 't Wenhus indien er tijdens deze handelingen schade ontstaat.
6.2 't Wenhus  is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De afnemer wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld als er sprake is van deellevering.
6.3 De afnemer dient zorg te dragen voor een ruim voldoende doorgang om de artikelen naar binnen te brengen. Eventuele schades die ontstaan bij levering omdat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunnen niet op 't Wenhus worden verhaald.
6.4 Bij bezorgingen door 't Wenhus dient de afnemer in alle gevallen waar dat nodig is te zorgen voor een verhuislift. De kosten hiervan kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op 't Wenhus .
Let op eventuele draaiingen die de kast moet maken om op de gewenste plek te komen in uw huis. Onze bezorgers helpen graag met de kast bij u binnen zetten, zij kunnen helaas niet helpen bij het tillen op trappen. Indien de meubels een trap op getild moeten worden dient u hiervoor zelf zorg te dragen en zullen de bezorgers u de meubels op de begane grond aanbieden. Bovenstaande bepalingen gelden ook wanneer een meubel retour moet komen naar 't Wenhus in verband met herroepingsrecht of voor reparatie / omruiling. U dient in dit geval dus zelf zorg te dragen dat het meubel op de begane grond wordt aangeboden aan de chauffeur.
6.5 Voor bezorging wordt door 't Wenhus kosten in rekening gebracht, voor Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) geldt een tarief van €95 bij producten die per vrachtwagen vervoerd moeten worden. Bezorgkosten voor het buitenland worden in overleg bepaald. Bij afhalen vervallen de bezorgkosten.
6.6 Voor de veiligheid van onze medewerkers behouden wij ons het recht voor om vanaf KNMI code oranje bezorging te staken. Indien zich dit voordoet nemen zij zo snel als mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe bezorgafspraak in te plannen.

Artikel 7 / Eigendomsvoorbehoud


7.1
Alle door 't Wenhus geleverde zaken blijven het eigendom van 't Wenhus totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met 't Wenhus gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 / Leveringstermijnen


8.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. 't Wenhus is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er sprake is van overschrijding van de leveringstermijn zal 't Wenhus zich inspannen om in overleg tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.
8.3 Afnemer dient de goederen direct ofwel binnen 14 dagen op te komen halen of te laten bezorgen zodra deze bij 't Wenhus binnen zijn. Koper wordt hierover geïnformeerd, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Indien de producten niet uit voorraad leverbaar zijn wordt de koper geïnformeerd zodra de goederen in het magazijn aanwezig zullen zijn. In overleg is het mogelijk de bestelde meubelen later te leveren,  't Wenhus vraagt dan een aanbetaling van 50%

Artikel 9 / Reclames


9.1
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 3 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met omschrijving en foto – kenbaar gemaakt te worden aan 't Wenhus . Na het verstrijken van deze termijn wordt 't Wenhus geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat 't Wenhus er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten  als correct heeft geaccepteerd.

Controleer bij aflevering de producten samen met de bezorger op krasjes of beschadigingen aan de lak. Na levering kunnen krasjes of beschadigingen niet meer gereclameerd worden.
9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclame door 't Wenhus gegrond wordt bevonden, kan 't Wenhus overgaan tot het volgende:

A: De factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: Het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan 't Wenhus worden afgegeven.
C: Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen 't Wenhus drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 / Garantie


10.1
't Wenhus verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een garantie van één (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs (plooivorming, verkleuring en zachter worden van een polyether vulling vallen buiten deze garantie). Daarnaast is 't Wenhus niet aansprakelijk voor het feit dat kleurverschillen zich kunnen voordoen in een natuurproduct als hout.

Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een gebrek wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant, deze bepaald of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

10.2 Bovenstaande geldt alleen als er foto’s van het product en eventueel foto’s van het probleem naar 't Wenhus zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zodat wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.
10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door 't Wenhus op te geven adres.
10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook reparaties die niet door of namens 't Wenhus zijn verricht vallen.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door de Wenloads echter geen defect geconstateerd kan worden.

10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Garantietermijn geldt altijd vanaf de dag van levering.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid


11.1
De aansprakelijkheid van 't Wenhus blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor 't Wenhus in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal 't Wenhus niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van 't Wenhus . 't Wenhus is niet aansprakelijk voor letsel of schade die ontstaat door onjuist gebruik van het product.
11.3 De afnemer vrijwaart 't Wenhus dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 12 / Onderhoud – luchtvochtigheid

12.1 Hout is een organisch, “werkend materiaal”. Het zet uit en krimpt onder invloed van luchtvochtigheid in uw woning.  Houd de luchtvochtigheid daarom altijd op peil. Een ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 60%. Bij een hogere of lagere luchtvochtigheid kan hout kromtrekken of scheurtjes vertonen, met name op de naden. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien niet is voldaan aan onderstaande aanbevelingen.

  • In de herfst en de winter kan de luchtvochtigheid sterk dalen als gevolg van het verwarmen van uw woning.
    Aanbeveling: Plaats waterreservoirs aan de CV of gebruik een luchtbevochtiger om de luchtvochtigheid op peil te houden.
  • Voorkom grote schommelingen in temperatuurverschil.
    Aanbeveling: Plaats het meubel niet te dicht bij een warmtebron en zet het niet in direct zonlicht.